• On som

Altres documents


Marc Estratègic 2020-2023

Després d’un procés participatiu, celebrat durant la primera meitat del 2020, en què han participat totes les entitats de la federació, el Marc Estratègic 2020-2023 marca el full de ruta de la FEPCCAT pels propers anys. 

Un treball executat gràcies al suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats 2019.

Captures del Marc Estratègic 2020 – 2023 de la FEPCCAT en que s’hi detalla la visió 2023 i també el desplegament dels eixos estratègics.


Codi Ètic

Juntament amb les regulacions legals, la FEPCCAT, com a membre de Confederación ASPACE, s’adhereix al seu Codi Ètic. Tot i això, d’acord al Marc Estartègic 2020-2023, i com s’havia fet palès amb anterioritat, treballa en l’elaboració d’un model propi que s’ajusti a les seves necessitats i a les necessitats de les entitats membres.