Descripció dels càrrecs

En aquesta pàgina s’expliquen les funcions de cadascun dels càrrecs que conformen els diferents òrgans de govern.

President/a: La seva responsabilitat és la de dirigir i representar la Federació. És responsabilitat seva convocar, presidir i dirigir les reunions de l’Asamblea General i de la Junta Directiva; ordenar els pagaments de la FEPCCAT; autoritzar les actes de les reunions amb la seva firma; velar per l’execució dels acords adoptats en l’Asamblea General i la Junta Directiva; subscriure contractes en nom de la Federació; atorgar poders a tercers; exercitar accions i oposar excepcions davant els òrgans de la jurisdicció ordinària i especial; acceptar subvencions, donacions, legats i herències i realitzar qualsevol altre acte equivalent d’interès per als fins de la Federació. A més, té cura que es compleixin els Estatuts; les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea general o la Junta directiva.

Vicepresident/a: Mà dreta del/la President/a, executa aquelles funcions que li són cedides per la persona al capdavant de la federació, com les pròpies de representació, direcció i vetlla dels acords adoptats per l’Asamblea General i la Junta Directiva.

Secretari/a: Es farà càrrec de redactar les actes de les sessions de les Assemblees Generals i les firmarà amb el President/a. Igualment, redactarà en idèntica forma les de la Junta Directiva. Expedirà certificacions de les actes esmentades, amb el vist-i-plau del President/a. També recau sota la seva responsabilitat custodiar la documentació de la Federació.

Tresorer/a: És encarregat/da de custodiar els fons de la Federació. Autoritzar, juntament amb el President/a, Director Gerent o persona en qui delegui, els pagaments. Portar els cobraments corresponents a les operacions de Tresoreria. Emetre informes i projectes sobre assumptes econòmics o financers de la Federació. Preparar els comptes de liquidació dels pressupostos i els balanços de situació, així com els projectes de pressupostos anuals.