Objectius i valors

La finalitat principal és ser el referent del sector de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat a Catalunya i poder servir a aquestes persones amb grans necessitats de suport i a les seves famílies a través de les entitats federades.

Per poder fer efectives les seves finalitats, aquesta federació es proposa:
 1. Defensar la dignitat, els interessos i els drets de les persones amb paràlisi cerebral, per aconseguir la seva plena integració social i laboral.

 2. Instar a la constitució d’Associacions i Entitats en pro de la paràlisi cerebral.

 3. Assessorar als seus membres en els aspectes tècnics i legals relacionats amb les seves activitats.

 4. Promoure l’estudi, la informació i la difusió dels problemes que afecten a les persones amb paràlisi cerebral, així com les seves solucions.

 5. Coordinar, impulsar i potenciar els objectius i les activitats dels seus associats.

 6. Actuar i representar als seus membres en qüestions d’interès o a petició dels mateixos.

 7. Fomentar el desenvolupament d’activitats d’oci, temps lliure i programes formatius.

 8. Fomentar, promoure i impulsar la formació i les bones pràctiques als recursos humans del sector que ofereix atenció a les persones amb paràlisi cerebral.

 9. Fomentar projectes d’investigació i innovació relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral.

 10. Contribuir i influir en el desenvolupament legislatiu d’aquelles matèries que  afectin de manera directa o indirecta a les persones amb paràlisi cerebral, per tal de millorar-ne la seva situació..

 11. Influir en les Administracions Públiques i en les seves polítiques en tot allò relacionat amb les persones amb paràlisi cerebral.

 12. Col·laborar amb d’altres entitats amb l’objectiu d’aconseguir els objectius estatutaris.

 13. Promoure la participació i el voluntariat, per tal d’augmentar els recursos humans del sector de les persones amb paràlisi cerebral.

 14. Promoure l’excel·lència de les organitzacions del sector amb la millora de la gestió, la qualitat dels serveis, la utilització de les noves tecnologies, la transparència i la comunicació.

 15. Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de cooperació amb l’àmbit mercantil, així com amb les organitzacions de l’economia social.

 16. Promoure la relació amb els sindicats, universitats, mitjans de comunicació ciutadana, així com amb la resta d’entitats de caràcter social, cultural, esportives i similars.

 17. Promoure la coordinació i la participació en xarxes de cooperació nacional a través de la Confederació ASPACE i altres entitats d’àmbit internacional per desenvolupar projectes relacionats amb les finalitats que té la FEPCCAT.

 18. Desenvolupar accions i activitats de sensibilització, dirigides a la societat mitjançant tallers, mitjans telemàtics, arts escèniques, així com en altres que es considerin adients, sempre comptant amb la participació de persones amb paràlisi cerebral.

 19. Fomentar i promoure la plena participació de les persones amb paràlisi cerebral, en igualtat de condicions i possibilitats, en activitats esportives i culturals.

 20. Representar les persones amb paràlisi cerebral i etiologies similars, en totes les seves accepcions i graus davant de les administracions, els governs i la societat, cercant un major impacte i efectivitat de les accions de les seves entitats.

 21. Qualsevulla altra activitat o programa que de manera directa o indirecta, pugui contribuir a la realització de les finalitats de la Federació i dels seus membres associats i que redunden en benefici de les persones amb paràlisi cerebral i/o  dels seus familiars o representants legals.

 22. Aquests objectius no són excloents de les accions que en idèntic sentit puguin portar a terme els membre associats d’aquesta Federació, d’acord amb els seus propis Estatuts. La Federació respectarà, en tot cas, la independència i la llibertat d l’actuació, funcionament i criteris dels membres associats en el desenvolupament de les seves activitats i objectius, dins del marc dels seus Estatuts.

 23. En queda exclòs tot ànim de lucre.

 VALORS

Els principals valors de la FEPCCAT, que emanen de la nostra Confederació són:

 • Compromís amb les persones i la societat per mantenir i defensar aquesta declaració dels seus valors.

 • Excel·lència en les seves actuacions mitjançant l’aplicació de sistemes que facilitin la millora contínua.

 • Transparència amb els seus associats i amb la societat en totes les seves actuacions.

 • Innovació amb l’aplicació de noves idees i experiències recolzats per l’experiència i el coneixement orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.

 • Professionalitat amb una planificació formal encaminada a obtenir objectius quantificables amb sistemes de control i avaluació de resultats.

 • Responsabilitat, fent seves, reconeixent, assumint i responent a les inquietuds de les persones ateses i de les seves famílies millorant els rendiments i els recursos propis establint criteris de qualitat per personalitzar les seves necessitats.

 • Accessibilitat amb el compromís de proporcionar a tots els seus associats uns serveis accessibles.

 • Solidaritat com a principi bàsic de les seves actuacions, fomentant la col·laboració amb altres col·lectius de la discapacitat.

 • Igualtat com la capacitat d’actuar amb equitat rebutjant qualsevol tipus de discriminació per qualsevol raó.

Així mateix, la FEPCCAT, actua d’acord a l’establert en:

 • La Declaració Universal dels Drets Humans, de les Nacions Unides de 1948.

 • La Convenció sobre els Drets del Infants, de les Nacions Unides de 1989.

 • Les Normes Uniformes sobre Igualtat d’Oportunitats per a les Persones amb Discapacitat, de les Nacions Unides de 1993.

 • La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de les Nacions Unides de 2006.