Tots som art

“La defensa de la diversitat cultural és un imperatiu ètic, inseparable del respecte de la dignitat de la persona humana. Aquesta suposa un compromís de respectar els drets humans i les llibertats fonamentals. Ningú pot invocar la diversitat cultural per vulnerar drets humans garantits pel dret internacional, ni per limitar el seu abast» 

Els drets humans, garants de la diversitat cultural (art. 4). Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural

Vés a les obres:

Edificis planetaris i lliures (Javier Ariño, Santi Dueso i Jaume Mallada)

Línia contínua i discontínua de les nostres cases (Meritxell Niubó i Carme Pujol)

Cases d’arc de Sant Martí (Xavier Brandulas, Hamza Sahry, José Julio Suárez)

La masia dels somnis (Joan Carmona i Natàlia Guasch)

La nostra alegria (Montserrat Medialdea i Eduardo Vallejo)

La casa encantada (Jordi Freisó, Ferran Sancho i Juan Uribe)

La casa del camp (Joan Carles López i Mònica Pelayo)

Obra conjunta – TOTS SOM ART

La paràlisi cerebral, la pluridiscapacitat i la FEPCCAT

La paràlisi cerebral és un grup de trastorns permanents provocada per una lesió cerebral, que es produeix durant abans del naixement, en el part o durant el primers anys de vida dels infants. Aquests trastorns suposen limitacions en el to muscular i la postura de la persona al llarg de tota la seva vida.

Freqüentment, la lesió que provoca la paràlisi cerebral també produeix trastorns cognitius, sensorials, de conducta, entre d’altres, així com també d’una salut fràgil, fet que comporta a la persona tenir grans necessitats de suport. Per això, la majoria de persones amb paràlisi cerebral es troben en una situació de pluridiscapacitat.

La pluridiscapacitat és un estat complex de la persona en què concorren de forma interrelacionada dues o més discapacitats (principalment física i la intel·lectual), que sol sumar trastorns sensorials, de conducta, de comunicació, entre d’altres, i una salut fràgil per la combinació amb altres trastorns i/o patologies.  Tot i que la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat estan relacionades, la pluridiscapacitat també pot ser una conseqüència d’altres síndromes minoritàries com, per exemple, la síndrome de Rett, amb encefalopaties o amb un dany cerebral adquirit per accidents o infeccions greus.

La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) és la federació que agrupa a les entitats sense ànim de lucre d’arreu del territori català que acompanyen a aquest col·lectiu i defensen els seus drets. A Catalunya, hi ha més de 15.000 persones amb paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat, 1 de cada 500 persones, i es preveu que aquesta xifra augmenti en els propers anys gràcies a la millora de taxa de supervivència d’infants amb problemes de salut durant els primers anys de vida.

El dret a la cultura

“La gran llei de la cultura és deixar a cadascú convertir-se en el que és capaç de fer” Thomas Carlyle

“El món de la cultura és el món” Antonio Monegal

El dret a la cultura està reconegut a l’article 27 de la Declaració de Drets Humans:

Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin». 

Igualment, l’article 30 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat estableix que:

“Les persones amb discapacitat tenen dret a participar en la vida cultural. Per garantir aquest dret els estats es comprometen que les persones amb discapacitat tinguin accés a: material cultural en formats accessibles; programes de televisió, pel·lícules, teatre i altres activitats culturals en formats accessibles; museus, cinemes, biblioteques, serveis turístics, monuments i altres llocs d’importància cultural

Els estats també es comprometen a adoptar mesures perquè les persones amb discapacitat puguin potenciar la seva creativitat artística i intel·lectual; assegurar que els drets de propietat intel·lectual no privin les persones amb discapacitat d’accedir a materials culturals; reconèixer i donar suport a la identitat cultural i lingüística de les persones amb discapacitat, com per exemple el llenguatge de signes i la cultura dels sords. Les persones amb discapacitat també tenen dret a participar en activitats recreatives, d’esplai i esportives

Malauradament, aquests drets no estan plenament garantits. Les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat d’arreu del territori es troben amb múltiples barreres a l’hora d’accedir al món artístic i cultural, especialment en relació a la participació en la creació artística. Aquestes barreres poden tenir a veure amb la manca de coneixement dels professionals del món artístic envers aquest col·lectiu, barreres arquitectòniques i en el transport adaptat o la manca de finançament per fer activitats d’aquest tipus amb els suport adequats.

Tots som Art

Tots Som Art és un projecte impulsat per la FEPCCAT, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Fundació “La Caixa” i la Fundació de l’Orfeó Lleidatà,  amb un doble objectiu: garantir el dret de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat a participar activament en la vida cultural i sensibilitzar a la societat sobre la realitat del col·lectiu donant-li visibilitat. 

El projecte s’ha realitzat en dues fases. En una primera fase, persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat d’arreu de Catalunya s’han reunit a la ciutat de Lleida, a  l’Orfeó Lleidatà,  per fer una activitat de creacions artístiques grupals, sota la dinamització de l’art terapeuta Núria Aguilà.

La segona fase és aquest exposició que esteu veient, que pretén reflexionar sobre la importancia de garantir el dret la cultura i a l’activitat creativa per a les persones amb grans necessitats de suport alhora que donar visibilitat i valor a la participació activa en el món cultural de les persones amb discapacitat.