Organigrama


L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT). Tal com especifiquen els estatuts, l’Assemblea General està integrada per una representació de tots els membres adherits. Els seus acords, adoptats per majoria, seran executius i tots els seus membres hi queden subjectes. Es reuneix, de forma ordinària, un cop a l’any.

L’Assemblea General nomena i reprova els membres de la Junta Directiva, aprova les modificacions d’Estatuts i Reglament de Règim intern, aprova el pla d’actuació de la federació de caràcter anual, així com els plans especials. També aprova els pressupostos.

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació. Estarà formada per representats de les diferents entitats que seran elegides per l’Assemblea General. Tots els càrrecs són exercits per persones diferents. La representació de les entitats a a la Junta Directiva es fixa en un màxim de dues persones per cada entitat. Cada quatre anys es canviarà. La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l’any. Cap de les persones que forma part d’aquest òrgan rep una retribució per altres treballs prestats a l’entitat. No tenen, tampoc, interessos en empreses o serveis externs que FEPCCAT contracta. No existeixen directrius sobre paritat de gènere, graus de parentiu, retribucions o altres ja que atesa la composició i estructura d’aquesta entitat no procedeix.

Més informació sobre la Junta Directiva

Més informació sobre l’equip tècnic

Instàncies o persones assessores. FEPCCAT manté un constant i fluid intercanvi d’informació amb aquelles entitats de les que és membre, de la mateixa manera que ho fa amb les que la conformen. Per aquest motiu, podem entendre com a assessores les entitats on està federada FEPCCAT: principalment la Confederación ASPACE. De la mateixa manera, la FEPCCAT ofereix els serveis d’ajut i assessorament a les entitats membres.

Per indicació de l’Assemblea General, de la Junta Directiva, o a proposta de l’equip tècnic, es configuren els grups de treball i comissions específiques de treball.