Uncategorized

La FEPCCAT impulsa la figura de l’assistent personal per promoure la vida independent de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat

  • A través d’una sèrie de formacions, l’acció es porta a terme en el marc del Projecte Rumbo i busca donar a conèixer diferents productes de suport i recursos disponibles a la comunitat.
  • D’aquesta manera, s’espera contribuir a garantir el dret a la vida independent reconegut a l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

CAT:

La Federació de la Parálisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) impulsa la figura de l’assistència personal per promoure la vida independent de las persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat amb grans necessitats de suport.

Ho faran a través d’una sèrie de formacions, impartides per la terapeuta ocupacional de la FEPCCAT, emmarcades en el ‘Projecte RUMBO: cap a un model d’autonomia personal connectada i inclusiva’, amb l’objectiu de donar a conèixer diferents productes de suport, ensenyar com funcionen, detectar possibles necessitats i informar dels diferents recursos disponibles a la comunitat per millorar l’autonomia les persones amb grans necessitats de suport.

Les sessions tenen una durada duna hora i mitja i parteixen de la metodologia de l’atenció centrada en la persona i d’un enfocament multidisciplinari. Es busca ensenyar als futurs assistents personals com fer servir els diferents productes de suport i realitzar accions en l’àmbit domiciliària (transferències i mobilitzacions) de manera segura, així com altres que fomentin l’autonomia personal en les activitats de la vida diària.

El contingut de la sessió inclou un taller de transferències segures amb productes de suport, en què s’expliquen les diferències entre la plataforma de transferències grua de bipedestació, la grua d’elevació i la grua de sostre, i s’ensenya com fer tot el procés de transferència de llit a cadira de rodes i similars i a la inversa. També es fa un taller on es mostren tècniques de mobilització i utilització de productes de suport, i una exposició de diferents productes de suport que fomenten l’autonomia personal en les activitats de la vida diària, com l’alimentació, la higiene, el descans i el lleure.

La figura de l’assistent personal, imprescindible per la vida independent de les persones amb grans necessitats de suport

La figura de l’assistent personal és fonamental per garantir que les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat amb grans necessitats de suport puguin desenvolupar el seu pla de vida independent, exercint el poder de decisió sobre la pròpia vida i la participació en totes les esferes vitals. Es tracta de professionals que es dediquen a oferir suport a aquestes persones, permetent prendre les seves pròpies decisions i decidir com i quan rebre aquest suport, en línia amb el dret a la vida independent reconegut a l’article 19 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

En aquest sentit, la prestació econòmica per a la contractació de l’assistent personal està prevista a la Cartera de Serveis Socials de Generalitat de Catalunya. No obstant, encara hi ha molta feina a fer en termes de suport i finançament per a aquesta figura a Catalunya, per la qual cosa cal una aposta decidida per part de l’administració per ampliar la cobertura i garantir l’accés a aquesta figura de suport per a totes les persones que la necessitin.

Des de la FEPCCAT i Confederación ASPACE, s’està reivindicant la importància d’aquesta figura per a les persones amb grans necessitats de suport. De fet, en el marc del Projecte Rumbo, Confederación ASPACE ha impulsat un grup de treball –en què participa FEPCCAT– que pretén dissenyar un model de referència per a la formació d’assistents personals de persones amb paràlisi cerebral i grans necessitats de suport.

Sobre el projecte RUMBO

El ‘Projecte RUMBO: cap a un model d’autonomia personal connectada i inclusiva’ és una iniciativa col·laborativa desenvolupada entre diferents confederacions del Tercer Sector de la discapacitat (COCEMFE, ASPACE, PREDIF, FEDACE i AUTISMO ESPAÑA). L’objectiu és impulsar el disseny de models innovadors de suport a l’autonomia personal i la vida independent de persones amb discapacitat, especialment aquelles amb majors necessitats de suports, mitjançant la combinació de serveis i recursos que puguin facilitar una forma de vida inclusiva en la societat en condicions de seguretat, accessibilitat i benestar.

Aquest projecte, que compta amb la participació de 22 entitats d’aquestes confederacions repartides en cinc comunitats autònomes, és finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, lligat als fons NextGenerationEU de la Unió Europea.

________________________________________________________________________________________________________________

CAST:

  • A través de una serie de formaciones, la acción se lleva a cabo en el marco del Proyecto Rumbo y busca dar a conocer diferentes productos de apoyo y recursos disponibles en la comunidad.
  • De este modo, se espera contribuir a garantizar el derecho a la vida independiente reconocido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Federación de la Parálisis Cerebral y la Pluridiscapacidad de Catalunya (FEPCCAT) impulsa la figura de la asistencia personal para promover la vida independiente de las personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad con grandes necesidades de apoyo.

Lo harán a través de una serie de formaciones, impartidas por la terapeuta ocupacional de la FEPCCAT, enmarcadas en el ‘Proyecto RUMBO: hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva’, con el objetivo de dar a conocer diferentes productos de apoyo, enseñar cómo funcionan, detectar posibles necesidades e informar de los diferentes recursos disponibles en la comunidad para mejorar la autonomía las personas con grandes necesidades de apoyo.

Las sesiones tienen una duración de una hora y media y parten de la metodología de la atención centrada en la persona y de un enfoque multidisciplinar. Se busca enseñar a los futuros asistentes personales cómo usar los diferentes productos de apoyo y realizar acciones en el ámbito del domicilio (transferencias y movilizaciones) de forma segura, así como otras que fomenten la autonomía personal en las actividades de la vida diaria.

El contenido de la sesión incluye un taller de transferencias seguras con productos de apoyo, en el que se habla de las diferencias entre la plataforma de transferencias grúa de bipedestación, la grúa de elevación y la grúa de techo, y se enseña cómo realizar todo el proceso de transferencia de cama a silla de ruedas y similares y a la inversa. También se lleva a cabo un taller donde se muestran técnicas de movilización y utilización de productos de apoyo, y una exposición de diferentes productos de apoyo que fomentan la autonomía personal en las actividades de la vida diaria, como la alimentación, la higiene, el descanso y el ocio.

La figura del asistente personal, imprescindible para la vida independiente de las personas con grandes necesidades de apoyo

La figura del asistente personal es fundamental para garantizar que las personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad con grandes necesidades de apoyo puedan desarrollar su plan de vida independiente, ejerciendo el poder de decisión sobre su propia vida y su participación en todas las esferas vitales. Se trata de profesionales que se dedican a ofrecer apoyo a estas personas, permitiéndoles tomar sus propias decisiones y decidir cómo y cuándo recibir este apoyo, en línea con el derecho a la vida independiente reconocido en el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, la prestación económica para contratación del asistente personal está prevista en la Cartera de Servicios Sociales de Generalitat de Catalunya. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en términos de apoyo y financiación para esta figura en Catalunya, por lo que se necesita una apuesta decidida por parte de la administración para ampliar la cobertura y garantizar el acceso a esta figura de apoyo para todas las personas que la necesiten.

Desde FEPCCAT y Confederación ASPACE se está reivindicando la importancia de esta figura para las personas con grandes necesidades de apoyo. De hecho, en el marco del Proyecto Rumbo, Confederación ASPACE ha impulsado un grupo de trabajo – en el cual participa FEPCCAT – que pretende diseñar un modelo de referencia para la formación de asistentes personales de personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.

Sobre el proyecto RUMBO

El ‘Proyecto RUMBO: hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva’ es una iniciativa colaborativa desarrollada entre distintas confederaciones del Tercer Sector de la discapacidad (COCEMFE, ASPACE, PREDIF, FEDACE y AUTISMO ESPAÑA). El objetivo es impulsar el diseño de modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal y la vida independiente de personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyos, mediante la combinación de servicios y recursos que puedan facilitar una forma de vida inclusiva en la sociedad en condiciones de seguridad, accesibilidad y bienestar.  

Este proyecto, que cuenta con la participación de 22 entidades de estas confederaciones repartidas en cinco comunidades autónomas, está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ligado a su vez a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.